Caffael priffyrdd cynaliadwy

Yn unol â Chyfarwyddebau Caffael yr UE a’r Rheoliadau Contract Cyhoeddus 2015, ynghyd â Datganiad Polisi Caffael Cymru, mae’r fframwaith SEWH yn cynnig llwybr cyfleus at y farchnad a chyfleoedd i gontractwyr allu buddsoddi’n gynnar, gyda ffocws penodol ar ddenu cyflenwyr o bob maint.

Mae’r fframwaith yn seiliedig ar flynyddoedd o ddysgu a rennir rhwng prynwyr a chyflenwyr, gan feithrin perthnasau hirdymor mewn amgylchedd o ymddiriedaeth tryloyw ar y cyd, a chydweithio.

Drwy gynnig dull caffael cyflym a hyblyg i brynwyr a chyflenwyr, mae’r llwyfan SEWH yn galluogi mynediad 24/7 at ddogfennau canllaw ar-lein, a’r cyfle i gymryd rhan mewn sawl gweithgor.

Caffael sy’n Gymdeithasol Gyfrifol

Canolbwyntio ar hyfforddiant a chyflogaeth leol

Ceisio partneriaid yn eu cymunedau lleol

Dilyn caffael gwyrdd a chynaliadwyYmrwymo i gyflogaeth foesolHyrwyddo llesiant yr ifanc a’r rhai sy’n agored i niwed

Meddwl yn lleol yn gyntaf!


Manteision ariannol

 • Llai o gostau contractwr a defnyddwyr
 • Uchafswm y cyfraddau wedi’u capio am 12 mis
 • Rhagor o arbedion drwy fân gystadleuaeth
 • Am ddim i’w ddefnyddio
 • Amrywiaeth o gontractau
 • Amrywiaeth o fodelau prisio

Manteision effeithlonrwydd

 • Fframwaith hyblyg sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr
 • Llai o amser arwain (o’i gymharu â Chyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (CSUE) llawn)
 • Cyflenwyr sy’n benodol i’r sector
 • Cam 2 ymgysylltiad cynnar â’r contractwr
 • Mynediad 24/7 at y platfform
 • Cymorth i’r Tîm Rheoli Fframwaith

Manteision cymunedol

 • Ceisio partneriaid lleol
 • Ardoll gwerth cymdeithasol hanfodol a DPC (dangosyddion perfformiad craidd)
 • Perthnasol i Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Mynediad at hyfforddiant lleol
 • Cynaliadwyedd o ran y gadwyn gyflenwi
 • Caffael gwyrdd a chynaliadwy
 • Ymrwymo i gyflogaeth foesol
 • Hyrwyddo llesiant yr ifanc a’r rhai sy’n agored i niwed

Manteision arfer gorau

 • Canllawiau defnyddwyr manwl
 • Llawer o ddogfennaeth cyffredin
 • Canllawiau a chyngor cyfreithiol
 • Rheoli Perfformiad
 • Gwelliant Parhaus
 • Arfer gorau a meincnodi a rennir
 • Cydweithio â’r NACF